Organització

El CJB compta amb els següents espais de participació i decisió:

Les entitats membres del CJB

El CJB està integrat per més de 73 associacions i federacions juvenils que, alhora, engloben més de 450 entitats de base.

L’Assemblea General

És el màxim òrgan de decisió del CJB i està constituïda per totes les entitats membres. L’Assemblea es reuneix, ordinàriament, durant el primer trimestre de cada any.

La Trobada d’Entitats

És la reunió periòdica dels màxims i màximes responsables de les entitats membres per debatre els temes més importants de l’activitat del CJB.

El Secretariat

És l’òrgan de direcció i d’execució del CJB i està integrat per nou representants de les diferents entitats membres. El Secretariat és responsable de l’acompliment -a través de l’equip tècnic- de les funcions encomanades per l’Assemblea General.

 

Àrees de treball

N’hi ha tres: la de Participació, que aglutina els programes de Cohesió Social, Cultura, Districte Jove, Educació, Emancipació, Pau i Globalització, Salut i Sostenibilitat; la de Comunicació i la d’Administració. Els Grups de Treball constitueixen l’eina de participació de les entitats membres.