Notícies

La impossibilitat de les persones joves a tenir un habitatge digne

16 setembre 2013

LObservatori d’Emancipació del Consejo de la Juventud de España ha elaborat un informe per fer seguiment “d’alguns elements objectivables relacionats amb l’ocupació i l’habitatge que defineixen les condicions de vida i els processos de transició cap a la vida adulta de la població jove a l’Estat Espanyol”. L’estudi també analitza la situació concreta de cada Comunitat Autònoma oferint així tan una visió global del conjunt de l’Estat com les especificitats de cada Comunitat.

emancipacio reisdencial

Les principals conclusions que se n’extreuen, són negatives:

  • en l’actualitat, el cost d’accés al mercat d’habitatge de propietat per una persona d’entre 16 i 29 anys (medeix l’esforç econòmic que suposa l’import inicial d’una hipoteca per l’habitatge lliure), es situa al 54,2%
  • la taxa d’ocupació jove (16-29 anys) ha baixat del 56,1% (1r trimestre 2008) al 33,1% (1r trimestre 2013)
  • l’atur ha passat del 15,6% (1r trimestre 2008) al 44,6% (1r trimestre 2013)
  • 1 de cada 4 persones joves està subocupada
  • la sobrequalificació entre les persones de 16 a 29 anys es situa al 53,9%

El primer aspecte que recull l’Informe és constatar que en les últimes dues dècades, s’ha experimentat un clar canvi pel que fa a l’estatus residencial de la població jove. Fins als anys 80 emancipar-se era un procés acotat en el temps i pràcticament “mecànic”, procés que contrasta en l’actual que es troba en una fase indeterminada de les trajectòries biogràfiques de les persones (sense punts d’inici i final tancats i irreversibles) i que adopta diverses modalitats en funció de la classe social d’origen. Aquesta primera reflexió s’enllaça amb el fet que la vulnerabilitat i la precarietat són trets distintius de la feina de les persones joves.

L’informe gira entorn a tots els indicadors que configuren la taxa d’autonomia residencial, una taxa que seria molt pitjor si no s’estigués experimentant un augment de les emigracions de gent jove a l’exterior. Per aquest motiu fa èmfasi en que entre el primer trimestre del 2008 i el primer de 2013, la taxa d’activitat jove (16-29 anys) a l’Estat Espanyol ha passat de ser del 66,4% al 59,8% i la seva taxa d’ocupació ha baixat del 56,1% al 33,1%. Aquesta caiguda contrasta clarament amb l’augment de l’atur que es situava al 15,6% al primer trimestre de 2008 al 44,6% el primer del 2013. Aquest increment de població inactiva ha comportat que moltes persones joves hagin decidit tornar al sistema educatiu, reglat o no, com a via per ampliar capital curricular.

Una altra dada rellevant és la que té relació amb la població subocupada (la que treballa menys hores de les que desitja i estaria disposada a assumir) ja que a inicis de 2008 una de cada deu persones d’entre 16 i 29 anys estava subocupada, ràtio que ara es situa en una de cada quatre. Aquestes dades van en sintonia amb l’auge de l’ocupació a temps parcial. En la mateixa línia cal destacar la sobrequalificació (situació en la que el nivell d’instrucció d’una persona assalariada supera el requeriment per el lloc de treball que desenvolupa), la qual es situa en un 53,9% entre les persones menors de 30 anys i en el 56,2% d’entre 30 i 40 anys.

Pel que fa a la situació concreta de l’emancipació residencial destaquen “l’expulsió quasi sistemàtica del mercat de l’habitatge” de les persones joves. Durant l’últim boom immobiliari (1997-2007) l’exclusió residencial de la gent jove radicava, per una banda, en la incapacitat d’assumir el creixement dels preus de venda, i per l’altra, en l’escassetat de lloguer a preus assequibles. En l’actualitat la situació és similar tot i que el motiu es deu a l’extrema fragilitat econòmica que pateixen les persones joves i per el desequilibri entre la capacitat adquisitiva amb els preus que ofereix el mercat així com que el crèdit hipotecari ha disminuït mentre les garanties exigides són majors. També destaquen que el sistema de benestar, encarregat de la provisió d’habitatge, ha depengut sempre de les dinàmiques del mercat lliure.

El cost d’accés al mercat d’habitatge de propietat per una persona d’entre 16 i 29 anys, ha disminuït força en relació a principis de la crisis. Aquest indicador, que mesura l’esforç econòmic que suposaria pagar l’import inicial d’una hipoteca per un habitatge lliure, es situava en el 90% del salari mitjà el primer trimestre de 2008. En l’actualitat es situa en el 54,2% i tot i que es troba lluny de l’escandalós 90%, suposa que una persona jove hauria de reservar més de la meitat del seu salari mensual a pagar l’import de la primera quota hipotecària (de fet, el màxim acceptat per les entitats bancàries és el 30%). Però no només existeix aquesta manera d’analitzar les probabilitats de compra o lloguer d’un habitatge per part de gent jove, sinó que també es pot utilitzar una llar jove com a unitat d’anàlisi, en tant que són poques les persones que s’emancipen en solitari. La seva situació també s’ha vist perjudicada per la crisi i les mesures aplicades per a solventar-la ja que el descens interanual del salari mitjà d’una persona jove es situa en -1,32% mentre que el de la renda neta d’una llar jove es situa a -6,02%.

L’Informe també fa un anàlisi comparatiu entre Comunitats Autònomes per tal de plasmar la seva heterogeneïtat. A grans trets s’identifiquen 4 grups-tipus de CCAA:

  • Aragó, Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid i Navarra, presenten elevades ratios d’emancipació residencial independentment del grup d’edat.
  • Canàries i Galícia es troben en el pol oposat ja que més del 35% de la població de 30 a 34 anys encara conviu amb els seus familiars.
  • Andalusia, Astúries, Cantàbria, Castella La Manxa, Castella i Lleó i el País Basc tenen la especificitat que poques persones d’entre 16 i 29 anys estan emancipades.
  • Finalment, Extremadura, Múrcia i La Rioja, mostren una extrema dualitat imposada per l’edat: les persones menors de 29 anys tenen molt poca autonomia domiciliària, mentre que entre les persones de 30 a 34 anys, aquesta ha assolit cotes que superen la mitjana del conjunt de l’estat

Pel que fa a l‘especificitat de Catalunya, cal destacar que ens trobem davant una clara polarització de la situació de la població jove. Per una banda es situen les persones joves insertades al mercat laboral i que tot i la precarització de les feines, tenen una capacitat adquisitiva superior a la de la mitjana de les altres Comunitats Autònomes (concretament, es situa en tercera posició). D’altra banda hi ha un ampli sector de persones joves el nivell d’ingressos del qual és mínim o nul ja que la seva situació dins del mercat laboral és més vulnerable o inexistent. De fet, en l’últim any, ha augmentat un 2,63% l’atur entre les persones de 16 a 29 anys mentre la taxa d’ocupació ha disminuït en un 12,98%. Tot i així, la taxa d’activitat de Catalunya, és la més elevada de l’Estat Espanyol. Concretament, la taxa d’activitat es situa en el 90,01% en les persones joves amb estudis superiors, 10 punts per sobre del valor que es registra al conjunt de l’Estat Espanyol. La subocupació, la temporalitat i l’atur de llarga durada també han augmentat a Catalunya però ostenten taxes inferiors respecte a la resta de Comunitats. Així, la subocupació entre les persones joves menors de 30 anys ha crescut un 20,59% durant l’últim any, però és el més baix del conjunt de l’Estat Espanyol (18%), situació similar a la del temporalitat tot i que el 90% dels contractes laborals firmats per persones d’entre 16 i 29 anys durant el primer trimestre de 2013 van ser temporals. L’atur de llarga durada es situa en el 47,1% en les persones joves menors de 30 anys (3 punts per sota de la mitjana de l’Estat Espanyol).

Finalment, la situació concreta de l’emancipació residencial ha empitjorat respecte anys anteriors però continua essent superior respecte al conjunt de l’Estat Espanyol. Les persones menors de 30 anys emancipades han disminuït un 8,37% en l’últim any però la taxa d’emancipació es situa en el 25,4% mentre que la mitjana espanyola és del 22,1%. Aquest fet s’explica per la dificultat d’accedir al mercat de l’habitatge, sigui de compra o lloguer. Una persona jove hauria de percebre un 97,65% més del salari que rep per poder accedir a un habitatge lliure sense superar el nivell màxim d’endeutament tolerable (equivalent al 30% dels ingressos disponibles).

Veient la situació que descriu amb dades empíriques el Consejo de la Juventud de España, el Consell de la Joventut de Barcelona reiterem una vegada més la impossibilitat de les persones joves per emancipar-se i demanem a l’Administració Pública que posi solucions a aquesta problemàtica. L’accés a un habitatge digne és un dret humà reconegut que ha d’estar garantit per l’Estat en tant que proveïdor de benestar. Un mercat de l’habitatge en mans d’immobiliàries i empreses constructores no pot garantir una adequat accés a l’habitatge, i és només amb la regulació i intervenció de l’Estat que aquest dret pot esdevenir efectiu. Aquesta desregulació, unida a la que pateix el mercat laboral i que precaritza encara més sectors tradicionalment vulnerables com és el de la gent jove, impedeix que els i les joves tinguin accés a l’habitatge i que per tant puguin desenvolupar una vida lliure, autònoma i plena.

Contingut relacionat