Notícies

El CJB demana destinar el 3% de la inversió municipal per a equipaments juvenils

17 abril 2013

mapa_equipaments3El CJB reclama que el Govern municipal expressi la seva voluntat de desplegar el Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona, tot consensuant els canvis que es considerin amb el CJB.

També demana que el PIM 2012–2015 incorpori un 3% (57 M€) de les inversions destinades al PEJB i la xarxa d’equipaments juvenils de la ciutat.

DESCARREGA’T EL DOCUMENT COMPLET

L’any 2008 l’Ajuntament es va dotar del Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015, una mesura que perseguia corregir el dèficit històric en infraestructures per a joves que tenia i encara té la ciutat, alhora que per primera vegada es disposava a dignificar-los i cobrir les necessitats i demandes de l’associacionisme juvenil i de la joventut en general. El PEJB també establia les tipologies d’equipaments (Punts d’Informació Juvenils, Casals de Joves i Espais Joves), les seves característiques i dotacions mínimes, així com la seva distribució territorial. Malgrat que es tracta d’un pla ambiciós i elaborat en un període de bonança econòmica que no es correspon amb el moment actual, des del CJB considerem que els seus objectius i l’horitzó que dibuixa són irrenunciables.

 Creiem que el PEJB configura la xarxa d’equipaments necessaris per dotar els barris i districtes de Barcelona dels serveis juvenils que requereixen, per tal de possibilitar i fomentar la participació i el ple desenvolupament de la vida associativa de les persones joves d’aquesta ciutat. Els equipaments juvenils contribueixen decisivament al dinamisme cívico-cultural dels diversos territoris de la ciutat, alhora que responen a les necessitats del jovent en general en un moment d’especial vulnerabilitat del col•lectiu jove. Conscients de tot plegat, des del CJB estem disposats a parlar sobre els terminis previstos i a revisar tot allò que calgui, però de cap manera acceptarem l’aturada indefinida en l’execució del Pla.

 El Programa d’Actuació Municipal 2012-2015 (PAM) va ser aprovat el darrer mes d’octubre sense fer cap referència al Pla d’Equipaments Juvenils, malgrat que la segona fase d’execució d’aquest correspon amb el mateix període. El PAM també preveu que el conjunt d’inversions del sector públic municipal superaran els 1.900 milions d’euros, i en aquests moments s’està debatent el Pla d’Inversions Municipals (PIM) que ha de concretar les diferents actuacions pel que fa a inversions per aquest any 2013 i per als pròxims exercicis. El Consell de la Joventut de Barcelona entenem que part d’aquestes inversions poden i han d’anar destinades a la implementació del PEJB, i en aquest sentit volem destacar la importància de l’aprovació del PIM per explotar al màxim la capacitat inversora de la qual Barcelona presumeix, recaient aquesta responsabilitat sobre el Govern però també en els diferents Grups Municipals presents al consistori. És imprescindible que la ciutat compti amb uns pressupostos i un PIM a l’altura de les circumstàncies i el Govern no es pot refugiar en la seva minoria al Ple per a renunciar-hi.

 L’Ajuntament va presentar la seva proposta de PIM amb les noves inversions per un import total pròxim als 1.200 milions d’euros, d’entre quals només apareixen dos equipaments adreçats a la població juvenil de Barcelona, que sumen un import total de 1.563.937€ i representen el 0,08% del global del PIM, o el 0,13% del nou paquet d’inversions. Aquests equipaments són la finalització de les obres del Casal de Joves de Prosperitat (1.313.937€) i un misteriós “Equipament Les Arenes Joves” (250.000€). Finalment, s’afegeix una nova infraestructura anomenada Centre per a Adolescents i Famílies (2.150.000 €) que s’ubicaria a la Sedeta de Gràcia, allà on segons el PEJB hauria de construir-s’hi un Casal de Joves. Atenent les categories definides pel Pla abans referides, i sense disposar de més informació al respecte, no podem considerar aquest centre com a part de la xarxa d’equipaments juvenils de la ciutat.

Aquest desert en matèria d’inversions es produeix malgrat que l’horitzó del PEJB és lluny d’acomplir-se, i malgrat que a la ciutat existeixen algunes llacunes flagrants. Així, per exemple, el districte amb la taxa d’atur juvenil més elevada de la ciutat, Nou Barris, continua sense comptar amb un Punt d’Informació Juvenil, mentre que determinades zones amb una alta densitat de població jove no disposen de cap equipament específic. Des del CJB no podem acceptar aquesta situació d’irrellevància i menyspreu de les inversions municipals respecte la xarxa d’equipaments juvenils, encara més greu tenint en compte el dèficit històric que la ciutat arrossega en aquest sentit. No demanem miracles: som conscients de la situació generalitzada de crisi i de la caiguda dels ingressos públics. El que demanem al consistori és que les inversions de l’àmbit de joventut incrementin la seva importància en termes relatius, situant-se més en línia amb el que representen la joventut i les entitats juvenils a la ciutat de Barcelona.

Amb la ferma voluntat de corregir el PIM proposat i de contribuir a la seva aprovació i execució, així com donar un nou impuls al Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona, des del CJB fem les peticions següents:

  • Que el Govern municipal expressi la seva voluntat de desplegar el Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona, tot consensuant els canvis que es considerin amb el CJB. Això implica:
  • Mantenir les tres tipologies d’equipaments juvenils (PIJ, Casals de Joves i Espais Joves) i no crear nous models que ni el jovent ni l’associacionisme juvenil no ha demandat. En aquest sentit, considerem que la Sedeta de Gràcia ha d’esdevenir un Casal de Joves i no un Centre per a Adolescents i Famílies.
  • Complir els requisits mínims de cadascun dels equipaments juvenils, tant pel que fa a dimensions com a les dotacions materials i personals, així com als serveis oferts.
  • Obrir un debat sobre els models de gestió dels equipaments juvenils, distingint allò que forma part dels serveis municipals del propi desenvolupament dels projectes associatius.
  • Deixar de banda debats que ja estaven superats, com ara els equipaments municipals intergeneracionals, atès els escassos resultats positius que han generat històricament.
  • Que el PIM 2012–2015 incorpori un 3% (57 M€) de les inversions destinades al PEJB i la xarxa d’equipaments juvenils de la ciutat.
  • Que es convoqui un grup de treball amb el Govern de l’Ajuntament, els Grups Municipals i el CJB per tal de reimpulsar el Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona, apostant per la seva execució i revisant, si s’escau, els terminis i prioritats.

DESCARREGA’T EL DOCUMENT COMPLET

Contingut relacionat