#9 Jove, quan t’acomiaden de la teva feina tens dret a: rebre una liquidació.

hi-tens-dret-9

EXPLICACIÓ

Pots acabar la teva etapa a una empresa per diferents motius i de diverses maneres, el que és important és conèixer les conseqüències associades a la sortida voluntària o a l’acomiadament per part de l’empresa. Hi ha tres conceptes clau que entren en joc: la prestació d’atur, la indemnització i la liquidació.

· La prestació d’atur és el subsidi que reben les persones treballadores quan estan desocupades i varia en funció de la base de cotització de cada persona.

· La indemnització és una compensació econòmica per part de l’empresa per l’acomiadament i pot ser mínima, 20 dies treballats per any amb un màxim de 12 mensualitats, o màxima, 33 dies treballats per any amb un topall màxim de 24 mensualitats.

· La liquidació és una quantitat econòmica que correspon a la suma d‘aquells pagaments que l’empresa té pendent d’abonar-te. Aquesta suma es pot composa de: 

  • El salari o salaris pendents fins al dia en que es realitza l’acomiadament. És a dir, si t’acomiaden el dia 15 de març cobraràs el salari corresponent a 15 dies treballats al març i, en cas que n’hi hagi, els salaris pendents de pagament fins al moment.

  • Les vacances generades que encara no s’han gaudit. Els treballadors i treballadores teniu, per cada any treballat, 30 dies naturals de vacances. Arribat el mes de l’acomiadament t’han de pagar les vacances que hagis generat fins al moment i que encara no hagis gaudit.

  • Els complements extrasalarials pendents fins al moment (manutenció, quilometratge, etc) si n’hi ha.

  • Les hores extres generades però que encara no s’han recuperat o remunerat.

  • La part proporcional de les pagues extraordinàries que s’ha generat fins al moment. Tingues en compte que la quantitat que es sumarà variarà en funció de si tenies les pagues extres prorratejades o no.

  • Altres tipus de pagaments en cas que així ho estableixi el conveni col·lectiu.

Si la teva sortida de l’empresa és voluntària no podràs cobrar l’atur ja que no es considera que estiguis legalment en situació d’atur. El que si que t’hauran de pagar és la liquidació corresponent en funció del que hagis generat arribat el moment en que marxis de l’empresa. Vés amb compte, algunes empreses no volen pagar la liquidació en cas de baixa voluntària però tens dret a rebre-la!

L’acomiadament es pot donar de tres maneres: disciplinari, objectiu i improcedent. En el primer cas, es tracta d’un acomiadament per falta greu i per tant no tens dret a cap indemnització, tot i que podràs cobrar l’atur. En el segon cas, es tracta d’un acomiadament per causes associades a la persona treballadora (aptitud, adaptació, preparació…) o a motius relacionats amb necessitats de l’empresa. En tot cas, tens dret a rebre la indemnització mínima. Per últim, l’acomiadament improcedent és aquell en que l’empresa assumeix la seva responsabilitat i la indemnització màxima, és a dir, una indemnització de 33 dies treballats amb un topall màxim de 12 mensualitats.