#2 Jove, tens dret a: dur a terme unes pràctiques de qualitat

jove-hi-tens-dret_2

 

EXPLICACIÓ

Els sistema de pràctiques és complex i és important entendre quina és la modalitat que estàs cursant per tal que se’t garanteixin les teves condicions laborals i el teu aprenentatge.

A grans trets existeixen dos tipus de «pràctiques» o estades a l’empresa:

  • Pràctiques no laborals: les pràctiques no laborals són aquelles en què la persona en pràctiques no té una relació laboral amb l’empresa i, per tant, no es signa un contracte ni es percep una remuneració salarial. De vegades aquestes pràctiques no laborals poden anar acompanyades d’una beca o una ajuda però per norma general no se solen remunerar. Poden subdividir-se en dues modalitats: aquelles que «són part de la formació», és a dir, són obligatòries per poder assolir una acreditació o són part d’un programa educatiu (per exemple les pràctiques universitàries o pràcticum); i aquelles que «complementen la formació», és a dir, també són educatives però es realitzen després de finalitzar els estudis. En la primera se’t considera com a «estudiant en pràctiques», en la segona com a «becari o becària».

És aquesta segona modalitat la que en els últims anys ha augmentat de manera desproporcionada generalitzant la figura dels anomenats «becaris i becàries». Les persones becàries ja han finalitzat els seus estudis però en comptes de ser contractades per una empresa com a treballadores per compte aliè, són incorporades a l’empresa amb l’objectiu que adquireixin aprenentatges i competències que millorin la seva ocupabilitat. En la majoria dels casos, però, significa que són treballadores que realitzen tasques productives per l’empresa a canvi d’una beca o ajuda que l’empresa determina de manera discrecional, però sense establir cap tipus de relació laboral. Aquesta situació implica que la persona becària no cotitzarà a la Seguretat Social, no podrà gaudir d’una baixa laboral, ni de vacances, ni de prestació d’atur un cop finalitzada la seva estada en «pràctiques».

No oblidis que un becari o becària és una persona que està en formació, si no existeix un pla formatiu pots reclamar el teu dret a ser contractat o contractada.

  • Pràctiques laborals: en aquest tipus de pràctiques cal distingir entre aquelles places corresponents a modalitats contractuals i aquelles que tenen per objectiu la «inserció laboral» de col·lectius determinats. Les pràctiques laborals contractuals que estan previstes a la legislació poden ser un «contracte de pràctiques» o un «contracte de formació». En tots dos casos el salari que es percep és menor a aquell que es lliga a un contracte no formatiu però també contemplen una limitació temporal. El contracte de pràctiques s’adreça a persones joves de 16 a 25 anys sense cap titulació que podran ser contractades d’1 a 3 anys i que, com a mínim, cobraran el Salari Mínim Interprofessional (SMI); el contracte de formació està adreçat a persones joves amb títol universitari o certificat de professionalitat que podrà ser contractat durant els primers 5 anys des que va finalitzar els seus estudis i que de 6 mesos a 2 anys rebrà el 60% (el primer any) i el 75% (el segon any) del que marca el conveni específic del seu lloc de feina.

Si bé es cert que la legislació actual pel que fa al sistema de pràctiques no afavoreix la contractació jove de qualitat ni la realització de pràctiques dignes, la millor manera de combatre aquesta situació és assabentar-te de quins són els teus drets. Pots trobar més informació sobre els contractes de pràctiques a l’Article 11 de l’Estatut dels Treballadors a la Llei Orgànica 5/2002 de Qualificacions i Formació Professional i als Reials Decrets 395/2007, 1543/2001.

Si tens qualsevol dubte sobre temes laborals tens a la teva disposició l’Assessoria Laboral que s’ofereix als diferents Punts d’Informació Juvenil de Barcelona. A més, si estàs buscant feina i necessites ajuda, també podeu accedir al servei de coaching laboral, on t’acompanyaran durant tot el procés de cerca de feina!