Notícies

Un trimestre més sense expectatives de millora

Categories: Món laboral Notícies

5 de febrer de 2014

LObservatori Català de la Joventut ha publicat l’informe trimestral sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya. L’Informe, corresponent al quart trimestre de 2013, està elaborat a partir de les últimes dades de l’Enquesta de Població Activa i permet tenir una fotografia completa de la situació que viu la joventut catalana. Malauradament, aquesta situació no millora:

  • la taxa d’ocupació juvenil és del 39,9%;
  • des de l’inici de la crisi el nombre de joves ocupats ha disminuït un 49,4%;
  • la taxa d’atur juvenil és del 37,4%
  • el 44% de les persones joves aturades fa un any o més que es troba en aquesta situació
  • la taxa d’emancipació arriba al seu mínim històric des de l’inici de la crisi: 23,7%.

En primer lloc, cal descriure la situació de l’activitat i de la ocupació. La taxa d’activitat de les persones de 16 a 29 anys se situa al 63,8%, 4 punts per sota de la de l’anterior trimestre reflectint la fi de la temporada d’estiu. Pel que fa a la taxa d’ocupació juvenil, aquesta es situa en el 39,9%; és important tenir en compte que des de l’inici de la crisi (3r trimestre 2007), el nombre de persones joves ocupades ha disminuït un 49,4% que en termes absoluts significa que avui hi ha 398.500 persones joves menys ocupades. Un altre aspecte rellevant és observar com la taxa d’ocupació de noies i nois ha evolucionat de manera molt diferent: abans de l’esclat de la crisi la taxa d’ocupació juvenil masculina es situava en el 69,8% front el 57,1% de la femenina, demostrant que les dones tendeixen a estudiar més i que tenen major vulnerabilitat laboral. Aquesta tendència ha canviat radicalment ja que actualment la taxa d’ocupació juvenil femenina és del 40,3% (-16,8%) i la dels nois és del 39,6% (-30,2%). Segons l’informe, “aquesta dada mostra fins a quin punt la destrucció d’ocupació s’ha centrat en sectors de l’economia clarament masculinitzats”. Les característiques de l’ocupació segueixen la tendència de sempre: les persones joves treballen bàsicament en el sector serveis (80,7%), tenen feines de més baixa qualificació que la mitjana i el 43,7% tenen contracte temporal (front el 14,1% de la població adulta).

En el quart trimestre de 2013 l‘atur entre joves de 16 a 29 anys se situa en el 37,4% (243.000 joves), mentre que en el tram d’edat més jove, de 16 a 24 anys, és del 49,4%. Respecte al trimestre anterior, l’atur juvenil ha crescut un 1,3%, fet que es deu a l’efecte estacional, però si comparem la taxa d’atur respecte el mateix trimestre de l’any anterior s’observa com aquest ha disminuït un punt, és a dir, hi ha 17.500 persones joves menys aturades. En canvi, el perfil de les persones joves més afectades per la crisi continua essent la mateixa: homes (40,2%), les persones més joves (72,1%), sense estudis (49,4%) i estrangeres (52,8%).

També continua seguint la mateixa tendència la destrucció d’ocupació juvenil. En el 4t trimestre de 2013 hi ha un 2,6% menys de llocs de treball ocupats per persones joves de 16 a 29 anys; en termes absoluts, el número de llocs de treball ocupats per joves ha passat de 419.000 a 407.900. De tots els llocs de treball que han desaparegut des d’abans de la crisi, un 58,4% eren ocupats per persones joves. La destrucció d’ocupació ha tingut especial impacte en la població jove, més precària i vulnerable, ja que han desaparegut quasi la meitat de llocs de treball ocupats per aquest col·lectiu: el 4t trimestre de 2007 hi havia 806.400 persones joves ocupades d’entre 16 i 19 anys; 5 anys més tard, en el 4t trimestre de 2013, n’hi ha 407.900.

Una xifra de la que cal fer especial seguiment és la d’atur de llarga durada ja que és un indicador de risc d’exclusió social que pot tenir conseqüències negatives al llarg de tota la trajectòria de la persona si aquesta es dóna en la joventut. El 2n trimestre de 2013 es va arribar al màxim històric (19,3%) i en el 4t trimestre s’ha situat en el 17,7%. Segons l’informe això suposa que “el 44,0% de les persones joves aturades fa un any o més que es troben en aquesta situació. Aquest col·lectiu hauria de ser objecte prioritari de les intervencions, ja que és el que es troba en posició de major risc”.

Una altra dada preocupant és la que fa referència a quantes persones joves reben algun tipus de subsidi o prestació. La cobertura arriba només al 13,1% de les persones joves aturades i s’ha experimentat una caiguda de 3,4 punts respecte el mateix període de l’any anterior. Les persones joves que es troben en situació d’atur o no han cotitzat mai o ho han fet poc (sovint per les contractacions precàries a les que estan sotmeses), per tant, com més temps passen en situació d’atur, menor és la cobertura i major la seva vulnerabilitat.

Per acabar cal destacar com des de l’inici de la crisi no ha parat d’augmentar el nombre de joves que estudien, concretament, des del 2007, s’ha produït un augment d’un 11,9%. Pel que fa a la taxa d’emancipació, aquesta torna a marcar un mínim des de l’inici de la crisi: 23,7%, un 0,6% menys que el trimestre anterior.

El Consell de la Joventut de Barcelona fa seguiment de tots aquells estudis i informes que contribueixen a descriure la situació en que viuen les persones joves de Barcelona, Catalunya o l’Estat Espanyol. Tots aquests estudis i informes descriuen un panorama realment complicat per un col·lectiu que ha estat històricament molt vulnerable fruit de la precarització al qual se l’ha sotmès, però que aquesta augmenta a nivells alarmants a causa de la crisi i les polítiques públiques que es desenvolupen per fer-hi front. Des del CJB volem fer, una vegada més, una crida als governs de les administracions públiques perquè reaccionin davant un problema polític cada cop més greu que pot tenir conseqüències nefastes no només per aquesta generació de joves, sinó pel conjunt de la societat i el teixit productiu del país. Un país que expulsa o margina a la seva joventut perquè no li ofereix una vida digna.

Contingut relacionat