Notícies

Poques millores en el primer trimestre del 2014

Categories: Formació Habitatge Món laboral Notícies

15 de maig de 2014

Un trimestre més, l‘Observatori Català de la Joventut ha elaborat un informe on recull els principals resultats de l’Enquesta de Població Activa en relació a la situació laboral de les persones joves. S’observen lleugeres millores, però la situació continua essent preocupant.

Algunes dades importants per fer una panoràmica de la situació de les persones joves de Catalunya, són:

  • La taxa d’ocupació juvenil se situa en el 39,7% (l’any 2010 era del 49%).
  • La taxa d’atur juvenil entre els 16 i 29 anys se situa en el 37,5% (247.600 joves). Ha disminuït un 1,5% respecte el mateix trimestre de l’any anterior.
  • El 42% de les persones joves aturades fa un any o més que es troba en aquesta situació
  • Només l’11,9% de les persones joves aturades reben algun subsidi o prestació d’atur
  • El 49,3% de les persones joves estudien
  • La taxa d’emancipació es situa en el 25,6% (des de l’esclat de la crisi, no ha deixat de disminuir).

Entrant una mica més en detall, cal destacar la diferent evolució de la taxa d’ocupació femenina i masculina: abans de la crisi, la taxa d’ocupació dels homes era més elevada que la de les dones, en canvi, actualment la dels homes és del 38,4% mentre que la de les dones és del 39,7%. Aquest fet demostra que la major part de la destrucció d’ocupació ha tingut lloc en sectors de treball masculinitzats, mentre que la taxa d’ocupació femenina ha crescut un 1% anualment. D’altra banda, és el sector serveis el que predomina entre les ocupacions de les persones joves: un 81,9% estan ocupades en aquest sector. També cal destacar que les persones joves tenen feines de més baixa qualificació que la mitjana (el 30,3% de les persones joves ocupades ho estan com a treballadores de restauració, serveis personals o vendes), fet que fa comprensible que la contractació temporal sigui molt superior entre les persones joves que entre les adultes: el 42,9% de les persones joves estan contractades amb un contracte temporal front el 14,2% de les adultes.

La taxa d’atur varia segons el tram d’edat que s’observi, així entre els 16 i 29 anys és del 37,5% i en les franges d’edat més joves (16 a 24 anys) és del 49,5%. Respecte les xifres d’atur juvenil del mateix període de l’any anterior, hi ha 25.900 persones joves menys aturades. Per contra, el primer trimestre de 2014 hi ha un 3,5% menys de llocs de treball ocupats per joves que el primer trimestre de 2013. En canvi, entre la població major de 29 anys hi ha un 1,7% més de llocs de treball ocupats. La diferència entre homes i dones joves també es fa pal·lesa en la taxa d’atur: la dels homes és del 41,1%, mentre que la de les dones és del 33,7%. Aquesta tendència s’ha mantingut al llarg de la crisi fent pensar que el major nivell educatiu de les noies ha contribuït a què hagin pogut resistir millor la destrucció d’ocupació (malgrat la major destrucció s’ha centrat en llocs de treball masculinitzats).

L’atur afecta molt més a les persones joves amb menys estudis, i també té especial impacte en la població jove estrangera. Com bé se sap, l‘atur de llarga durada és un indicador de risc d’exclusió social, i en les persones joves pot comportar conseqüències -negatives- al llarg de tota la trajectòria laboral de la persona. Durant el segon trimestre de 2013 es va arribar al màxim històric (18,8%), actualment es situa en el 17%. Contrastant amb aquesta dada cal destacar que els subsidis i prestacions econòmiques per a les persones joves desocupades són més aviat escasses, ja que només l’11,9% de les persones aturades tenen aquesta cobertura. Aquest percentatge va disminuint any rere any (5,6 punts respecte l’últim trimestre de 2012); com més temps passen les persones joves a l’atur, menor és la cobertura i major la vulnerabilitat.

Finalment, la proporció de joves que estudien va en augment des de l’esclat de la crisi ja que prefereixen mantenir-se dins el sistema educatiu front la dificultat d’incorporar-se al mercat laboral; des del 2010 hi ha un 5,8% més de joves que estudien. La taxa d’emancipació residencial és del 25,6%, un 0,3% menys que el trimestre anterior. La tendència a la baixa és constant des de l’inici de la crisi.

Un trimestre més, les dades ens demostren com la situació laboral de les persones joves de Catalunya no millora i fins i tot en alguns aspectes empitjora. Des del Consell de la Joventut de Barcelona reclamem dia a dia que les administracions públiques abordin la problemàtica de l’atur juvenil com un problema estructural amb múltiples conseqüències com és el creixent exili juvenil. Només amb unes polítiques públiques juvenils transversals i integrals es podrà fer front a la situació lamentable en que es troben milers de joves, només amb una forta voluntat política es podrà resoldre una situació que impedeix a les persones joves desenvolupar un projecte de vida autònom i satisfactori. 

Contingut relacionat