Notícies

Es posa en maxa el Sistema de Garantia Juvenil

Categories: Formació Món laboral

10 de juliol de 2014

Aquest dilluns s’ha posat en marxa el registre telemàtic per inscriure’s a la Garantia Juvenil. Tal i com hem exposat múltiples vegades, la Garantia Juvenil és una iniciativa impulsada des de la Unió Europea per a combatre l’elevat atur juvenil que pateixen molts estat d’Europa, especialment els del sud. La Recomanació del Consell d’Europa preveu que totes les persones joves menors de 25 anys rebin una oferta d’ocupació, pràctiques o formació després d’haver estat 4 mesos inactives -sense treballar i sense estudiar-. Per a desenvolupar el Sistema Nacional de Garantia Juvenil es disposaran dels Fons Estructurals i d’Inversió de la Unió Europea, que suposaran una inversió de 1.887 milions d’euros entre el període 2014-2020.

 Els principals requisits per accedir a la Garantia Juvenil, són:

 • tenir entre 16 i 25 anys
 • tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la unió Europea amb permís de residència
 • estar empadronat a qualsevol municipi del territori espanyol
 • no haver treballat en els últims 30 dies
 • no haver rebut accions educatives en els últims 90 dies
 • no haver rebut accions formatives en els últims 30 dies
 • adquisició d’un compromís de participació activa

 El govern de l’Estat ha dissenyat una sèrie de mesures per a desenvolupar la Garantia Juvenil. Aquestes s’agrupen en 4 grans grups:

 • Mesures per a millorar l’ocupabilitat: formació amb compromís de contractació, pràctiques no laborals a empreses, impuls de la FP Dual, Programa d’Escola Taller i Cases d’Ofici…
 • Mesures per a millorar la intermediació: actuacions amb agències de col·locació, accions d’acompanyament, orientació i informació laboral, programes de mobilitat…
 • Mesures per a afavorir la contractació: incentius a les quotes de la Seeguretat Social de fins el 100%, ajudes a l’Ocupació per la contractació de joves durant més de tres mesos…
 • Mesures per a afavorir l’emprenadoria: Tarifa Plana per autònoms, ajudes a l’auto-ocupació per a joves, capitalització de la prestació d’atur…

 Entre aquestes mesures cal destacar, per una banda, la contractació indefinida “Tarifa Jove” la qual estableix una bonificació per la contractació de persones beneficiàries de la Garantia Juvenil (una bonificació mensual en l’aportació empresarial a la cotització de la Seguretat Social de 300€ durant un màxim de sis mesos), i els contractes formatius per l’altra. Entre aquests darrers hi ha:

 • el contracte per la Formació i l’Aprenentatge: suposa la reducció del 100% de les cotitzacions per les empreses de menys de 250 persones treballadores
 • el contracte en Pràctiques: a través de l’Estratègia d’Emprenadoria i Ocupació Juvenil es va posar en marxa la reducció del 50% en les cotitzacions per contingències comunes a la Seguretat Social per contractes en pràctiques, i cal afegir que les empreses que contractin a persones joves inscrites al sistema de la Garantia Juvenil comptaran amb una bonificació addicional del 50%, arribant així al 100% de les cotitzacions
 • el contracte a temps parcial amb vinculació formativa: també suposa la reducció del 75-100% de la quota per contingències comunes per la contractació de menors de 30 anys sense ocupació anterior, amb una experiència laboral inferior a tres mesos o que procedeixin d’un altre sector, i que compatibilitzin ocupació amb formació.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) considerem positiu la posada en marxa de la imprescindible Garantia Juvenil com a mesura per fer front al brutal atur juvenil que pateix la nostra ciutat i país, però lamentem que les mesures impulsades siguin parcials i focalitzades en la bonificació de les quotes de la Seguretat Social per a empreses que contractin a joves. En el document marc de Mesures concretes per a l’ocupació juvenil 2013-2014 del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, consensuat entre totes les entitats membres, s’estableixen com a objectius específics de l’aplicació de la Garantia Juvenil, la millora de la qualitat en l’atenció dels Serveis Públics d’Ocupació. Com a línies de programa es considera necessària l’elaboració conjunta de plans d’acció individualitzats en que s’identifiquin tant les competències com les necessitats de la persona jove, així com la necessitat de crear serveis i programes d’ocupació encarats a la formació en el mercat de treball, formació ocupacional i llocs de treball remunerats en sectors vinculats al perfil de la persona jove. D’altra banda, apostem per que se’n beneficiïn les persones joves d’entre 16 i 29 anys i que ofereixi opcions per a totes les persones joves amb diferents nivells educatius (des de joves que no hagin finalitzat l’ESO fins a joves amb estudis de tercer cicle). Finalment, considerem imprescindible que les administracions locals tinguin una implicació activa en la gestió de la Garantia Juvenil.

Considerem que la majoria d’aquestes mesures imprescindibles per a garantir el dret de les persones joves a accedir a un mercat laboral de qualitat o rebre formació o reorientació formativa -objectius últims de la Garantia Juvenil-, no queden recollides en la implementació impulsada pel Govern de l’Estat. La Garantia Juvenil has de ser un programa innovador que garanteixi una resposta ràpida i coordinada per a les persones joves sense feina i que es troben fora del sistema educatiu, una oferta de qualitat que no continuï precaritzant als i les joves dels país, per tal que puguin desenvolupar les seves aspiracions laborals i vitals per poder-se emancipar. Restem a l’espera de veure quines conseqüències reals té el Sistema de Garantia Juvenil que s’ha posat en marxa aquesta setmana, i en farem seguiment.

Contingut relacionat