Portada de l'informe d'adultocentrisme i polítiques públiques

Informe ‘Adultocentrisme i polítiques públiques locals: percepcions i propostes juvenils’.

Portada de l'informe d'adultocentrisme i polítiques públiques

Durant bona part del 2022 i el 2023, hem treballat en l’elaboració d’aquest informe, que ens va encarregar la Sindicatura de Barcelona i que han coordinat els investigadors Eduard Ballesté Isern i Roger Soler-i-Martí.

L’informe ha fet servir una metodologia participativa, amb grups de discussió de diferents perfils creats sobre dos eixos transversals: l’edat i la interseccionalitat.

Al llarg d’aquest, s’assenyalen diversos aspectes com el menysteniment i la criminalització envers la joventut, la dificultat d’accés a la informació sobre polítiques públiques joves, les barreres d’accés i la burocratització, la falta de reconeixment de la societat i l’envelliment de l’Administració.

Per acabar, l’informe planteja 11 propostes de millora, dividides en 4 blocs:

Punt de partida:

 • Impulsar un nou pacte intergeneracional.
 • Formar a treballadores i representants institucionals sobre interseccionalitat, adultocentrisme i perspectiva juvenil.
 • Dotar d’una estructura política i tècnica, pròpia i alhora transversal, a les polítiques de joventut.

Disseny de polítiques públiques:

 • Prioritzar les polítiques de suport a la joventut i incrementar-ne el pressupost.
 • Integrar les veus del jovent a través dels seus propis espais de participació.
 • Acomodar els espais de participació institucionals i fer-los significatius.

Execució de les polítiques públiques:

 • Informar sobre les polítiques i serveis a través de canals específicament juvenils.
 • Promoure la universalització dels serveis i prestacions de suport a les transicions juvenils.
 • Rejovenir de l’Administració.

Avaluació, diagnòstic i seguiment

 • Establir una estratègia d’avaluació de la perspectiva juvenil a les polítiques públiques.
 • Posar en marxa un sistema d’indicadors sobre la perspectiva juvenil en les polítiques públiques.

 

Altres publicacions relacionades
Drets de ciutadania
Investigació exploratòria de la percepció de les persones joves associades al voltant de les discriminacions.
Drets de ciutadania
Document d’utilitat a totes les entitats juvenils a l’hora de fer més accessible la participació de persones amb diversitat funcional a l’associacionisme de la ciutat

Gran de Gràcia, 190 2a planta
08012 Barcelona
Tel. 932 37 22 85
cjb@cjb.cat

El CJB publica periòdicament recursos i guies pràctiques de temàtiques interessants per a les entitats. Les trobareu classificades per àmbits de treball.

Vols estar informat de les nostres notícies i posicionaments a través del bulletí?

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 82 entitats membres, adherides o observadores.

Som la plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.