Teoria feminista

De què parlem quan utilitzem el terme “feminisme”?

El feminisme defensa i promou un canvi en les relacions socials que porti a l’alliberament de la dona (i  també de l’home) a través d’eliminar les jerarquies i desigualtats entre els sexes. Pretén, doncs, transformar les relacions basades en l’asimetria i opressió sexual mitjançant una acció mobilitzadora.

Així, quan parlem de teoria feminista ens referim a l’estudi sistemàtic de la condició de les dones, el seu paper en la societat i les vies utilitzades i reivindicades per a aconseguir la seva emancipació. Per tant, no només analitza i fa una diagnosi de la situació de la població femenina en tots els àmbits (família, educació, àmbit laboral, política, etc.), sinó que també cerca explícitament les vies necessàries per a transformar aquesta situació.

Tot i que el feminisme no és homogeni, podem afirmar que és un moviment polític integral contra el sexisme en qualsevol àmbit (ideològic, jurídic o socioeconòmic) que recull la lluita de les dones contra qualsevol forma de discriminació.

En els següents sub-apartats s’hi aniran recollint diferents continguts que poden ser d’interès, podent aprofundir més en aspectes com conceptes bàsics en aquest àmbit, la història del feminisme, les violències o les noves masculinitats, entre d’altres.