Conceptes bàsics

Trobareu aquí un recull de conceptes bàsics imprescindibles per a treballar la perspectiva de gènere.

Continguts desenvolupats a partir de materials elaborats per l’Associació Candela. Podeu aprofundir-hi en la formació “La perspectiva de gènere a les entitats juvenils“, organitzada pel CJB i dinamitzada per l’Associació Candela.

  • Sexe: fet biològic determinat per unes característiques físiques (genitals) i fisiològiques (hormonals i cromosòmiques) que es basa en una diferenciació sexual de l’espècie humana. En aquest sentit, podem dir que hi ha diferències els mascles i les femelles són diferents.
  • Gènere: construcció cultural assignada a cada categoria sexual. Són les formes de fer, pensar i sentir que culturalment s’espera i s’ensenya a cada persona segons el seu sexe. Tenint en compte la nostra construcció cultural, podem afirmar que els homes i les dones es troben en situació de desigualtat.
  • Sistema sexe-gènere heteropatriarcal: sistema de relacions socials asimètriques que transforma la sexualitat biològica en una identitat i/o rol a la societat, definint també les normes de comportament i els càstigs socials per qui no les compleix.
  • Perspectiva de gènere: incorporar-la implica tenir en compte la perspectiva de les dones, les seves necessitats i especificitats, fer un anàlisi de les relacions de desigualtat i poder existents entre homes i dones i promoure la transformació i superació de desigualtats alhora que permet construir alternatives de vides.
  • Desigualtats de gènere: distribució de rols i poders a la nostra societat que atorga un valor superior a un gènere (masculí) en vers l’altre (femení), establint una sèrie de privilegis i reconeixement social als homes per sobre de les dones.
  • Divisió sexual del treball: desigualtat de gènere que s’expressa en la concentració de les dones en les tasques reproductives i en determinades activitats i càrrecs dins el treball remunerat, produint sistemàticament diferències salarials en detriment de les dones. Es produeix una inserció diferenciada d’homes i dones i hi ha clares diferències entre el repartiment del treball reproductiu (domèstic o de cura, invisibilitzat i relegat a les dones) i el treball productiu (reconegut socialment i dominat pels homes). La incorporació de les dones al mercat de treball productiu ha suposat la realització de “dobles jornades de treball” per part seva.
  • Violència masclista: violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones.
  • Micromasclismes: microviolències normalitzades que exerceixen els homes per mantenir els seus privilegis i perpetuar la distribució injusta de drets i oportunitats entre homes i dones. Aquests comportaments, subtils i que passen desapercebuts, atempten contra la autonomia personal de les dones, imposant-les una identitat “al servei del home” i són la base de la resta de violències (Bonino, 2004).