Els Consells Escolars

Què són?

Els Consells Escolars de centre són els òrgans màxims de participació de tota la comunitat educativa i, com a tal, hi estan representats tots els sectors: professorat, famílies, alumnat, personal d’administració i serveis i, en el cas dels centres públics, també una persona representant de l’Ajuntament. Les persones representants de cada sector són escollides mitjançant una votació. Aquestes tenen un mandat de quatre anys, però les eleccions es produeixen cada dos, ja que així es pot renovar la meitat de les persones membres del Consell Escolar.

Què fan?

Participen! Us heu preguntat mai com poder canviar allò del vostre centre que no us agrada? O bé, a on podeu fer aquella proposta tant interessant que se us va acudir un dia? Exacte, als Consells Escolars!

En aquests espais és on es debat el Projecte Educatiu del Centre, a on s’aproven quines seran les activitats extraescolars, a on s’intervé en la resolució de conflictes i, fins i tot, és l’espai a on es poden aportar punts de vista per decidir qui serà la nova direcció del centre. Sí, sí, tots aquests temes es treballen conjuntament amb les persones representants de l’alumnat, l’equip docent, les famílies, etc.

Què implica ser representant de l’alumnat?

Ep! Tingueu en compte que les persones de l’alumnat que formen part del CE no són les que prenen totes les decisions amb la resta de persones del CE, sinó que parlen en nom de la resta d’estudiants. Què implica això?

Representar de l’alumnat de la seva classe.
Conèixer els interessos i necessitats de l’alumnat que va a la teva classe.
Comunicar les propostes de l’alumnat de la teva classe als i les conselleres escolars.
Consultar què s’està tractant a les reunions del Consell Escolar per comunicar-ho al grup classe i poder-ho treballar.
Informar a l’alumnat dels temes tractats i dels acord presos al Consell Escolar.
Coordinar-se amb la resta de delegats i delegades de classe per anar totes a la una.
Participar en l’establiment d’activitats culturals, recreatives i esportives.